Breaking News पोलीस रिपोर्टर महाराष्ट्र

बैंक तिजोरी व एटीएम फोडुन दागीने व रोख रकमेची चोरी करणारी आंतरराज्यीय टोळी स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपुर ने केली गजाआड….

चंद्रपूर : – बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा टेमुर्डा येथील मॅनेजर यांनी दि 20/03/2021 रोजी पो.स्टे. वरोरा येथे तकार दिली की, 19/03/2021 चे 20:15 ते 20/03/2021 चे 07:00 वा. दरम्यान अज्ञात चोरटयांनी बँकेच्या ईमारतीची मागील खिडकी गॅस कटरने कापुन आत प्रवेश करून बंकेचे चॅनल गेटचे कुलुप तोडून आतील लोखंडी तिजोरी गॅस कटरने कापुन त्यात ठेवुन असलेले नगदी 6,88,130 / – रू. व 93.100 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागीने असा एकुण 11.35,010/- रू. चा माल चोरून नेला. अशी तक्रार दिली. त्यावरून पो.स्टे वरोरा येथे अप. क्र.249/2021 कलम 457, 380 भा.द.वि. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

सदर गुन्हयाची माहीती स्थानिक गुन्हे शाखेला प्राप्त होताच पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे, स.पो.नि. जितेन्द्र बोबडे, पो.उप.नि. संदीप कापडे हे स्टाफ सह लगेच घटनास्थळावर दाखल होवुन घटनास्थळाची पाहणी केली सदर वेळी घटनास्थळाला मा. श्री अरवींद साळवे, पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर, मा. श्री प्रशांत खैरे अपर पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर यांनी भेट देवुन घटनास्थळाची पाहणी केली. व सदर गुन्हा उधडकीस आणण्यासाठी पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे, स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपुर आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या स.पो.नि. जितेन्द्र बोबडे ब दहा कर्मचारी तसेच पो.उप नि. संदीप कापडे व दहा कर्मचारी असे दोन पथके तयार करून तपास सुरू केला. सदर वेळी घटनास्थळी श्वान पथक अंगुली मुद्रा पथक, सायबर पथक यांना पाचारण करून घटनास्थळाची व परीसराची बारकाईने पाहणी केली त्यावेळी बॅकेतील पुर्ण सी सी टी व्ही कॅमेरे काढुन शेतात फेकलेले होते व काही कॅमेरे फोडलेले होते. तसेच हि वी आर एस चे कनेक्शन कट केलेले होते, अलार्म सिस्टीमचे वायर कट करून ईलेक्ट्रीक सप्लायचे मेन प्युज काढून ठेवलेले होते. तसेच तिजोरी कापण्यासाठी वापरलेले ऑक्सीजन सिलेंडर घटनास्थळापासुन एक किमी अंतरावर शेतामध्ये कडव्याने झाकून ठेवलेले आढळले. सदर सगळया बाबींची सांगड घालुन, पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे यांनी पुढील तपास सुरू केला.

त्यानंतर सायबर पोलीस स्टेशनच्या मदतीने तांत्रीक बाबींचे विष्लेशण करण्यात आले. त्यानंतर माहीती प्राप्त झाली की, याच गुन्हयाप्रमाणे सन 2013 मौजा माढेळी येथे गुन्हा घडला होता व त्यामध्ये काही आरोपिना वेगवेगळ्या राज्यातुन अटक करण्यात आले होते. तसेच गेल्या एक महीन्याचे कालावधीत अशाच प्रकारचे भडारा,गोंदीया या जिल्हयात देखील गुन्हे घडलेले आहेत. तसेच तेलंगाणा राज्यात देखील गुन्हा घडलेला आहे. सदर गुन्हयाची मोडस ऑपरेडी एकसारखी असल्याचे दिसुन आले. त्यानुसार सदर गुन्हयाची सरवीस्तर माहीती घेऊन तांत्रीक विश्लेशण व मोडस ऑपरेंडी यावर सायबर पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेचे स.पो.नि जितेन्द्र बोक्डे पो उप.नि. संदीप कापडे यांनी सतत तपास केला, सदर तपासादरम्यान सदरचा हा उत्तर प्रदेश राज्यातील बदाऊ जिल्हयात असणान्या ककराला गावातील व काही महाराष्ट्र राज्यातील गुन्हेगार असल्याचे निदर्शनास आले.

वरील माहीती वरून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या दोन्ही पथकाने दि. 26/08/2021 रोजी रात्री दरम्यान गोंदीया जिल्हयातील गिरोला हेटी गावातुन देवीदास रूपचंद कापगते राजु वसंत वर्भे व संकेत तेजराम उके यांना पडोली जिल्हा चंद्रपुर येथुन ताब्यात घेवुन त्याचे कडे सखोल तपास केला. त्यांनी सदर गुन्हा उत्तर प्रदेश राज्यातील ककराला गँग मधील सहा ईसमांसह मिळुन सदर गुन्हा केल्याची कबुली दिली त्यांचे कढे केलेल्या तपासामध्ये त्यांनी सदर गुन्हयामध्ये वापरलेले बाहन राजु वर्भ यांचे मालकीचे असल्याचे निष्पन्न झाले.

सदर तपासामध्ये बर नमुद अटक आरोपीकडुन ककराला गॅगच्या सर्व आरोपीचे नाव व राहण्याचे ठिकाणे निष्पन्न करण्यात आले. त्यानुसार सदर आरोपींना अटक करणे कामी म पोलीस अधिक्षक चंद्रपुर यांचे आदेशाने स.पो.नि. जितेन्द्र बोबडे व पो.उप.नि. संदीप कापडे यांचे सह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या नउ लोकांचे पथक तयार करून उत्तर प्रदेश राज्यातील बदायु जिल्हयाकरीता मा. पोलीस महानिरीक्षक नागपुर परीक्षेत्र नागपुर यांचे परवानगीने रवाना करण्यात आले. सदर पथकाने बदायू येथे पोहचून तेथील मा. वरिष्ठ पोलीस अधिक्षक सा. यांना भेटुन सदर गुन्हा व आरोपी बाबत माहीती दिली. त्यांनी त्यांचे स्पेशल ऑपरेशन चे अधिकारी व कर्मचारी मदतीला दिले. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपुर चे पथक मिळुन दि. 29/03/2021 पासुन ऑपरेशन ककराला ला सुरुवात करण्यात आली. सदर वेळी स्थानिक गोपणीय बातमीदार सकीय करून आरोपीच्या टावठीकाना बददल माहीती संकलीत करण्यात आली त्यावेळी सदर गुन्हयातील मुख्य आरोपी नवाबउल हसन हा दोन राज्यातील पाहीजे असलेला आरोपी असुन त्याचेवर पोलीस अधिक्षक कार्यालय जबलपुर यांनी उदशोषणा नोटीस काढली आहे अशी माहीती मिळाली.

सदर तपास पथकाला दि. 31/03/2021 यातील मुख्य आरोपी नवाबउल हसन हा हसनपुर येथे त्याचा साथीदार दानदीर उर्फ गॅसट याला भेटण्याकरीता येणार आहे अशी माहीती प्राप्त झाली त्यावरून तपास पथकाने आसपुर ते आलापुर मार्गावर वेगवेगळया चार ठिकाणी चार पथके तयार करून त्यांना आरोपीचे वर्णन देवन गोपणीय पाळत ठेवण्यात आली. त्यावेळी एका पथकाला माहीती प्राप्त झाली की, यातील मुख्य आरोपी नवाबउल हसन हा त्याचा साथीदार नामे दानविर उर्फ गॅसटु सह हसनपुर ते आलापुर मार्गावरील शेताजवळ थांबून आहेत. त्यावरून सर्व पथकांना याबाबत माहीती देवुन स.पो.नि. जितेन्द्र बोबडे व पो.उप. नि. संदीप कापडे सह ना.पोशि. अविनाश दशमवार व एस ओ जी बदायुचे पो.शि. मनोज यांचे सह दोन्ही आरोपींना पकडण्याकरीता गेले असता दोन्ही आरोपींनी त्यास प्रतीकार करण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यात झालेल्या झटापटीमध्ये स.पो.नि. जितेन्द्र बोबडे यांचे हाताला जबर दुखापत झाली तसेच पो.उप. नि. संदीप कापडे यांचे हाताला सुदधा किरकोळ स्वरूपाचा मार लागला. तरी देखील सदर अधिकारी यांनी खचून न जाता सोबत असलेल्या स्टाफचे मदतीने योग्य बळाचा वापर करून सदर दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले.

त्यानंतर वरील ताब्यात घेतलेल्या दोन्ही आरोपींना स्थानिक आलापुर पोलीस ठाणे जिल्हा बदायु येथे नेवुन त्यांना सदर पोलीस ठाण्यात अटक करण्यात आली. त्यांचे कडे अधिक तपास करणे कामी स्थानिक न्यायालयाकडुन ट्रान्झीस्ट रिमांड घेवुन तपास करण्यात आला. त्यांचे कडे सखोल चौकशी केली असता सदर गुन्हा ककराला उत्तर प्रदेश येथील 06. चंद्रपुर जिल्हयातील 02 ब गोदीया जिल्हयातील 01 अशा एकुण 09 आरोपींनी मिलून गुन्हा केल्याची कबुली दिली. त्यांचे कबुलीप्रमाणे मुख्य आरोपी नामे नवाबुल हसन याचे घराची झडती घेतली असता त्याचे घरातुन 120 प्रकारचे पिवळ्या धातुचे 2 किला 800 ग्रॅम वजनाचे वेगवेगळे दागीने मिळून आले. तसेच ईतर आरोपींचा शोध घेतला असता त्यांना मुख्य आरोपी पकडल्या गेल्याची माहिती सर्व जिल्हयात पसरल्याने ककराला गावातील सगळे आरोपी गाव सोडुन पळुन गेले. यातील दोन्ही नमुद अटक  आरोपींना मा. न्यायालयाची न्यायालयीन प्रकीया पुर्ण करून चंद्रपुर येथे घेवुन आले व आरोपींना वरोरा पोलीस ताब्यात देण्यात आले.

सदर आरापींना वरोरा न्यायालयासमोर हजर करून दि. 08/04/2021 पावेतो पोलीस कोठडी रिमांड घेण्यात आले आहे. सदर आरोपींकडे अधिक तपास केला असता त्यांनी टेंमुडा जिल्हा चंद्रपुर येथील महाराष्ट्र बॅकेतील गुन्हा व त्याच बॅकेत सन 2019 साली केलेला एक गुन्हा तसेच भंडारा जिल्हयात 05, गोंदीया जिल्हयात 03. व तेलंगाणा राज्यात 01 असे एकुण 11 गुन्हे केल्याचे कबुल केले आहे. सदर आरोपींकडे अधिक तपास करून सदर गुन्हयातील चोरलेली मालमत्ता हस्तगत करण्यात येत आहे. तसेच या व्यतीरीक्त आणखी काही महाराष्ट्र व ईतर राज्यात काही गुन्हे केल आहेत काय? याबाबत तपास करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे ईतर साथीदारांचा शोध घेण्यात येत आहे.

सदरची कार्यवाही मा. पोलीस अधिक्षक श्री अरवींद साळवे, अपर पोलीस अधिक्षक श्री प्रशांत खैरे, यांचे प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब खाडे, स.पो.नि. जितेन्द्र बोबडे, पो.उप नि. संदीप कपडे, स.फौ. नितीन जाधव, पो.हवा. महेन्द्र भुजाडे, ना.पो.शि. अविनाश दशमवार, अनुप डांगे, पो.शि. सतिश बगमारे, प्रफुल मेश्राम, कुंदन बावरी, अमोल धंदरे, प्रशांत नागोसे, स्थानिक गुन्हे शाखा चंद्रपुर यांनी केली असुन तांत्रीक विष्लेशणाकरीता सायबर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी निशीकांत रामटेके, ना.पो.शि. मुजावर अली, प्रशांत लारोकर. पो.शि. छगन जांभुळे, ईमरान शेख,गजानन नागरे यांनी केली आहे.

About the author

लोकवाचक न्यूज

श्री. कवेश तुकाराम कष्टी
Phone: +919860703939
Whatsapp no. : +917758031995
Email: lokwachaknews@gmail.com
UDYAM REG. NO. - UDYAM-MH-08-0001959

Add Comment

Click here to post a comment

June 2022
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
error: Sorry !! Content is Copyright protected !!